China-Restaurant Dynastie

China-Restaurant Dynastie

Strandweg 8
24248 Mönkeberg
Tel:0431 - 23 15 06